Novinky :


    archiv >>>

    Pro? si zvolit Balcar, Polanský & Spol.?

    Naše práce suje k napln?ní Vašich cíl?. Advokátní kancelá? Balcar, Polanský & Spol. byla založena v roce 1990 jako jedna z prvních v ?eskoslovensku. Od té doby se zam??ujeme na nalézání efektivních ?ešení, která p?ispívají k úsilí našich klient? usp?t v rychle se rozvíjejícím tržním prost?edí.

    Naši právníci jsou prvot?ídními odborníky. Máme zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech práva, od komplexního poradenství v oblasti fúzí/akvizic a obchodn? závazkových vztah?, až po oblast regulace trh? a zastupování v arbitrážních a soudních ?ízeních.

    Naši klienti jsou pro nás vždy na prvním míst?. Náš úsp?ch je p?ímo úm?rný jejich úsp?chu, proto se snažíme být p?ipraveni ?ešit potenciální problémy d?íve, než skute?n? vzniknou. Cílem naší práce je dosáhnout optimálního výsledku pro každého klienta i s ohledem na efektivní využití jeho finan?ních prost?edk? a ?asu.